Historik

Detta har hänt i SSH:s miljöprojekt  under tiden 2021-2023

2021
SSH beslutade på årsmötet 2021 att arbeta för att alla medlemmar skulle få möjlighet att mäta förekomsten av otillåten bottenfärg. Det bildades en arbetsgrupp för att arbeta fram en projektplan för ett långsiktigt hållbart miljöarbete, för att underlätta för SSH:s medlemmar att sanera sin båtbotten från otillåten bottenfärg. Projektplanen ligger till grund för SSH:s LOVA-ansökan (Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö) till Länsstyrelsen Örebro Län.

Sommaren 2021 fick SSH ett glädjande besked, vår ansökan hade beviljats och vi kunde starta vårt gemensamma miljöprojekt för "renare vatten".

Miljöprojektet kommer att pågå från 2021 till 2024 och är uppdelat i fyra steg. Bidraget som beviljats SSH betalas retroaktivt och är uppdelat över fyra år. Bidraget utbetalas efter att SSH lämnat in en årlig delrapport av genomförda åtgärder utifrån den projektplan som ligger till grund för vår ansökan. En viktig del i vårt projekt är alla medlemmars engagemang och ideellt arbetade timmar. Arbetstimmar som ligger till grund för den ersättning som vi sedan får retroaktivt.

Arbetet inleddes hösten 2021 med en XRF-mätning av medlemsbåtar stationerade i föreningens hamn, en övervägande del av båtarna överskred gällande gränsvärden. Samtidigt påbörjades arbetet med ansökan om bygglov för en tälthall där allt saneringsarbete ska genomföras. Vid årsskiftet 2021/2022 beviljades vi bygglov och arbetet med att gjuta en spolplatta med tillhörande partikel- och oljeavskiljare kunde starta våren 2022. Under juni 2022 levererades vår tälthall, och vi kunde fortsätta arbetet med att installera en fläktanläggning för att skapa undertryck i hallen.

Under hösten 2022 startade saneringen

Med hjälp av en auktoriserad firma våt-blästrades 32 båtar i vår nybyggda tälthall. Blästringen utfördes effektivt och med mycket gott resultat. Under vintern 2022 har en båtägare gelskrapat sin båt i tälthallen.

Under 2023 genomfördes omfattande sanering.

Under våren 2023 erbjöds de båtägare som deltog i höstens blästring  epoxifärg, till två lager, för att återställa ytskiktet på båtens botten. Epoxifärg och tillhörande verktyg fanns att tillgå för de medlemmar som uppfyllde överenskommelsen om att löpande redovisa alla timmar som de arbetat med att sanera sin båtbotten.

Tälthallen har även använts, under perioden 1 maj till 15 augusti och under senhösten/vintern, av de båtägare som ville sanera genom gelskrapning eller slipning. 

Under 2024 fortsätter projektet.
Mer information kommer om det.